Menu
Regionální muzeum Skuteč
nahoru

Badatelský řád

 1. Městské muzeum Skuteč (dále jen MMS) umožňuje studium svých sbírek a související dokumentace veřejnosti, zejména odborné veřejnosti, historikům, teoretikům umění, odborným pracovníkům galerií a muzeí, studentům vysokých škol apod. (dále jen badatelé).
 2. O zpřístupnění sbírkových předmětů, popř. dokumentace ke studiu rozhoduje ředitel muzea na základě žádosti badatele, s přihlédnutím ke společenskému významu studia, ke stavu a charakteru sbírkových předmětů, které jsou předmětem studia, a k provozním a pracovním podmínkám muzea. Termín studia stanoví po dohodě s kurátorem sbírek a s badatelem.
 3. Sbírkové předměty, soubory sbírkových předmětů, popř. dokumentace sbírek se badatelům předkládají ke studiu pouze v prostorách pracoven MMS. V celém muzeu platí přísný zákaz kouření.
 4. Ve výjimečných případech, kdy nelze sbírku nebo sbírku nebo sbírkový předmět přemístit do určených prostor, může být umožněna prohlídka a studium sbírek v depozitáři. V takovém případě je nezbytné dodržovat příslušná ustanovení depozitárního řádu.
 5. Při studiu sbírkových předmětů instalovaných ve stálých expozicích nebo na výstavách v prostorách MMS je badatel povinen dodržovat také ustanovení návštěvního řádu.
 6. Z dokumentace sbírek je možno badateli poskytnou ke studiu inventární karty a fotodokumentaci (je-li k dispozici). Zásadně není možné badateli předkládat ke studiu přírůstkové knihy a inventární knihy sbírek.
 7. Badatel prokáže svou totožnost občanským průkazem, jde-li o cizince platným cestovním dokladem. Badatel je povinen vyplnit badatelský list předložený správcem depozitáře a uvést všechny požadované údaje, především jméno, průkaz totožnosti, účel a předmět studia. Kurátor sbírek, popř. jiný pracovník muzea pověřený ředitelem, doplní inventární čísla všech sbírkových předmětů, které badateli předložil ke studiu. Badatelské listy jsou archivovány.
 8. Kurátor sbírek, popř. jiný pracovník muzea pověřený ředitelem, je přítomen po celou dobu badatelovy práce se sbírkami a podle jeho potřeb s nimi manipuluje, vyžaduje-li to charakter sbírkových předmětů.
 9. Badatel je povinen v průběhu studia zacházet se sbírkovými předměty se zvýšenou opatrností, zdržet se činností, které by mohly sbírky ohrozit nebo poškodit (neopatrná manipulace, přehýbání stránek, nedbalé zacházení, konzumace potravin a nápojů, neopatrné používání psacích potřeb atd.) a řídit se pokyny pracovníka, který mu sbírkové předměty předkládá nebo je studiu sbírek přítomen. Používání vlastních bavlněných čistých rukavic je povinné.
 10. Jsou-li požadované sbírkové předměty zdigitalizovány, nejsou již fyzicky badateli předkládány, výjimky z tohoto ustanovení povoluje ředitel muzea na základě žádosti badatele, s přihlédnutím ke společenskému významu studia, ke stavu a charakteru sbírkových předmětů, které jsou předmětem studia, a k provozním a pracovním podmínkám muzea.
 11. Bez předchozího souhlasu ředitele muzea není dovoleno fotografování, filmování, kopírování, skenování, pořizování videozáznamů nebo používání jiných reprodukčních médií, ani pořizování kopií dokumentace sbírek (inventárních karet apod.).
 12. Badatel je povinen oznámit řediteli Městského muzea Skuteč bibliografické údaje o své práci, pokud byla publikována.
 13. Poruší-li badatel některou z povinností stanovených tímto badatelským řádem, může mu být další studium odepřeno, popř. již udělený souhlas odvolán. Pracovníci Městského muzea Skuteč v takových případech neodpovídají za případnou škodu, která by badateli vznikla.

Ve Skutči dne 2. ledna 2016

Libor Aksler
ředitel muzea

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Informační centrum

Informační centrum

Gloria musaealis

Stálá expozice "Muzeum obuvi a kamene" získala Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v hlavní kategorii.

Více informací

Výzva

Nevyhazujte písemnosti a předměty z Vašich domácností, můžou se stát cenným dokladem o životě našeho města. Nabídněte nám je.

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:23
TÝDEN:381
CELKEM:736209

Regionální muzeum Skuteč

Regionální muzeum Skuteč